Menighedsrådsvalg den 12. og 13 september 2016


Referat af menighedsmøde og valgmøde 
den 12. september kl. 19 i Konfirmandstuen i Udbyneder.

Der var 20 fremmødt.
Knud Sørensen, Havndal, blev valgt som ordstyrer på menighedsrådets forslag.
Formand Karen-Marie la Cour gav oplæg om kirkerne og kirkegårdenes tilstand og fornyelsesplaner, samt om den nye struktur for Randers Nordre Provstis østligste del. Derefter gav formanden introduktion til valget.

Oplægget kan læses som særskilt fil.

Der kom følgende spørgsmål:
Hvornår træder den nye struktur i kraft? Svar: Ingen præstegårde nedlægges før ved den pågældendes præst naturlige afgang.
Hvor mange skal der vælges ind i menighedsrådet? Svar: 6 i Udbyneder og 2 i Kastbjerg.
Kan der blive et møderum i Havndal? Svar: 1.  I provstistrukturen er planlagt et stort møderum i Gjerlev.
                                                                                       2. Havndal Skole kan bruges gratis.
Forslag om hyppigere arrangement med spisning efter gudstjenesten.
Drøftelse af menighedsrådets forbehold vedr. mulige skader ved transport af tunge mølledele til Overgård.
Kasserer Frode Rasmussen gav en mundtlig oversigt over sognenes økonomiske situation.
Der blev efterspurgt skriftlige bilag.
Sognepræst Bodil Hindsholm Hansen fortalte om de frivilliges indsats for arrangementer som f.eks. sommerfest og kreativ eftermiddag. Endvidere om studiekredsen om Reformationen og læsekredsen om Kerstin Ekmans Ulveskindet, samt om organistens korarbejde.  Der bliver en koncert med ”Den Danske Salmeduo” den 3. nov. i forbindelse med reformationsjubilæet. Kirkebladet har fået flere frivillige medarbejdere til både stof, korrekturlæsning og fotos.

Valghandling:
Der var 19 stemmeberettigede til stede.
Der blev udformet en liste, hvor de 6 kandidater er opstilles alfabetisk efter fornavn.
Listens navn er: Fællesliste for kirke- og sogneliv / Udbyneder.
Kandidaterne er: Frode Sandager Rasmussen, Klattrup, Karin Otte, Havndal, Kirsten Fuglsang-Damgaard, Havndal, Marianne Olsen, Havndal, Niels Åge Sørensen, Havndal, Susanne Kjærgaard, Klattrup.
Stedfortræder:
Lise Rohde, Udbyneder.
Forsamlingen tilslutter sig, at valgudvalget søger at finde flere stedfortrædere.
Ordstyreren gjorde opmærksom på, at disse kandidater er valgt, medmindre der bliver indleveret flere lister i sognet.
Kandidater, stedfrotræder og stillere skrev under på papirerne ved mødets afslutning.
Formand og ordstyrer takkede for et godt møde.

Referat af menighedsmøde og valgmøde 
den 13. september kl. 19 i Menighedshuset i Kastbjerg.

Der var 13 fremmødte, heraf 5 stemmeberettigede.
Knud Sørensen, Havndal, blev valgt som ordstyrer på menighedsrådets forslag.
Formand Karen-Marie la Cour gav oplæg om kirkerne og kirkegårdenes tilstand og fornyelsesplaner, samt om den nye struktur for Randers Nordre Provstis østligste del. Derefter gav formanden introduktion til valget. Oplægget kan læses som særskilt fil.
Kasserer Frode Sandager Rasmussen fremlagde regnskab 2015 og budget 2015 med skrifteligt bilag. Budget 2016 blev efterspurgt.
Sognepræst Bodil Hindsholm Hansen fortalte om de frivilliges indsats for arrangementer som f.eks. sommerfest og kreativ eftermiddag. Endvidere om studiekredsen om Reformationen og læsekredsen om Kerstin Ekmans Ulveskindet, samt om organistens korarbejde.  Der bliver en koncert med ”Den Danske Salmeduo” den 3. nov. i forbindelse med reformationsjubilæet. Kirkebladet har fået flere frivillige medarbejdere til både stof, korrekturlæsning og fotos.
Spørgsmål om ikke-forbrugte midler kunne bruges til koncerter og foredrag.

Forsamlingen sammensatte en liste med de 2 ønskede kandidater.
Listen navn er: Fællesliste for kirke- og sogneliv / Kastbjerg
Kandidaterne er Jens Aage Thorsen, Kastbjerg, Karen-Marie la Cour, Trudsholm.
Stedfortrædere: Birthe Lervad Bækgaard, Kastbjerg, Preben Ranch, Thors Hede.
Kandidaterne vil finde de nødvendige stillere i Kastbjerg Sogn.

Undervejs så forsamlingen filmen om Kastbjerg Kirke, dog desværre uden lyd.

Ordstyreren gjorde opmærksom på, at disse kandidater er valgt, medmindre der bliver indleveret flere lister i sognet.
Kandidater og stedfortrædere skrev under på papirerne ved mødets afslutning.
Formand og ordstyrer takkede for et godt møde.

Ref. Bodil Hindsholm Hansen, Sognepræst