Meddelelser

Vigtig information om konfirmationsdatoer

Der bliver fejret konfirmation 1. søndag efter påske i Udbyneder og Kastbjerg Kirker
i 2018 og 2019

Jvf. tidligere beslutning.
Fra og med 2020 må der påregnes ændringer,
da der ønskes overensstemmelse med de øvrige kirker i Ommersyssel Pastorat.


 

Det nye menighedsråd

har haft konstituerende møde den 21. november i Udbyneder Præstegård

Formand: Karen-Marie la Cour, Kastbjerg Sogn,
Næstformand og kontaktperson: Susanne Kjærgaard, Udbyneder Sogn,
Kasserer og Kirkeværge for Udbyneder Kirke: Frode Sandager Rasmussen, Udbyneder Sogn
Kirkeværge for Havndal Kirke: Karin Otte, Udbyneder Sogn.
Kirkeværge for Kastbjerg Kirke: Jens Aage Thorsen, Kastbjerg Sogn,
Sekretær: Marianne Olsen, Udbyneder Sogn,
Øvrige medlemmer: Kirsten Fuglsang-Damgaard, Niels Aage Sørensen, Udbyneder Sogn
samt sognepræst Bodil Hindsholm HansenDer var trængsel om bordet, da menighedsrådet holdt konstituerende møde på præstens kontor.
Sognepræsten var også til stede, men skrev referat ved computeren.

 


Nyt fra Kirke- og kirkegårdsudvalget

Kirkegårdene ændres i disse år, fordi vore begravelsesformer er blevet ændret.

Hvor familierne tidligere havde store familiegravsteder med plads for flere kister, vælger mange i disse år i stedet ligbrænding og derefter et mindre urnegravsted eller en sten i mindeplænen. De nye skikke fører til, at kirkegårdene langsomt ændres og tilpasses befolkningens ønsker.
Vi er i gang med at omlægge dele af alle tre kirkegårde til mere parklignende grønne rum. De sløjfede gravsteder (gravsteder, der ikke længere er i brug) er i sammenhængende områder blevet til græsplæner.
Tilbageblevne gravsteder får nye omkransende hække og kommer til at ligge som ”øer” i de grønne plæner. Smukke gamle træer og buske bevares, og der plantes nye træer og indkøbes bænke. I overgangsfasen kan det opleves lidt voldsomt, men på længere sigt bliver det pænere end rækker af tomme gravsteder.
Vi har på kirkegårdene problemer med, at en del hække er blevet skadet af frost eller svamp, og derfor står brune og kedelige. Derfor vil vi løbende erstatte de skadede hække.
 Kirkegårdsudvalget har foretaget en gennemgang og revidering af lapidarierne på alle tre kirkegårde. Et lapidarium er en samling af gravsten fra nedlagte gravsteder, hvor familien ikke har ønsket at bevare gravstedet og heller ikke har ønsket at hente stenen. Disse sten har vi haft stående i et afsides hjørne på vore kirkegårde. 
Det giver god mening at gemme nogle af de gamle sten for at give rum for en lille lokal kulturhistorisk samling. Kirkegården er et sted, hvor man kan reflektere over tidens gang. De gamle sten med anderledes navne, inskriptioner med stednavne og datoer fortæller historier om fortiden i vores lokalområde. Nogle af personerne var kendte i deres samtid, og folk kan huske anekdoter om dem.
Som tiden går, bliver stenene fra sløjfede gravsteder mange. I disse år ændres familiemønstre, og unge familier flytter måske langt væk og har ikke længere tilknytning til egnen. Blandt andet derfor er det blevet mere almindeligt at sløjfe gravsteder. Vi har nu valgt at sende en del sten, som ikke længere var i brug på gravstederne, tilbage til stenhuggeren.
Vi har villet bevare sten med almen kulturhistorisk værdi, så sten med særlige inskriptioner, historier eller udsmykninger har fået lov at blive stående. Vi håber, at de besøgende på vore kirkegårde til tage godt imod ændringerne, efterhånden som græsset gror op, og de nye hække og buske bliver pæne.
Med venlig hilsen
Kirkegårdsudvalg og kirkeværger/ Lise Rohde


Nyt om blomster på Mindeplænen (Ukendtes grav)
Tillæg til kirkegårdsvedtægten

"Mindeplænen uden sten er udlagt i græs uden synlig markering af de enkelte gravpladser. Der betales for en hel fredningsperiode på 10 år, uden mulighed for forlængelse. Det er muligt for pårørende at deltage i urnenedsættelsen. Der må lægges blomster og dekorationer på plænen, men de flyttes til den fælles mindesten, når der f.eks. slås græs.
På alle tre kirkegårde kan ægtefælles urne nedsættes i sammen gravplads."
Vedtaget på menighedsrådsmødet den 19. april 2017


NB: Stillingen er besat fra 1.8.2016

Stillingen som organist ved Udbyneder, Kastbjerg og Havndal Kirker

i Randers Nordre Provsti i Aarhus Stift er ledig til besættelse 1.august 2016 eller snarest muligt.

Vi søger en dygtig og engageret organist, som har lyst til at indgå i et aktivt og spændende gudstjenesteliv for alle aldre.

Vi forventer, at organisten:
•    har forståelse for musikkens rolle i gudstjenesten
•    kan veksle mellem både ældre og ny kirkemusik
•    kan indgå i et godt og velfungerende samarbejde med præsterne, menighedsrådet og de øvrige ansatte
•    medvirke, lejlighedsvist, ved juniorkonfirmandundervisningen
•    medvirke i begrænset omfang ved konfirmandundervisningen
•    er interesseret i korarbejde for både børn, evt. i et samarbejde med skolen, unge og voksne
•    i et samarbejde med menighedsrådet, påtage sig at stå for  musikarrangementer, herunder koncerter 
•    medvirke ved arrangementer i sognene, herunder på plejehjemmet
•    medvirke ved det musikalske arbejde med børn i forskellige aldre

Der er tale om en stilling på 25 timer ugentlig. 

Se nærmere om kirkerne og sognelivet på vores hjemmeside:www.udbyneder-kastbjerg.dk 

Stillingen er omfattet af Folkekirkens fællesoverenskomst for organister indgået imellem Kirkeministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 / CO10, og omfattet af protokollat for organister med kirkemusikalsk kandidateksamen, hvori basisløntrin 4 pr. 31. marts 2012 for de første 2 ansættelsesår udgør 285.240 kr. årligt og rådighedstillægget er på 36.700 i årligt grundbeløb i de første 3 ansættelsesår, hhv. protokollat for organister med præliminær orgelprøve, hvori basisløntrin 1 pr. 31. marts 2012 udgør 275.239 i de første 2 ansættelsesår og rådighedstillægget er på 27.900 for tjeneste ved 3 kirker, eller af organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirkemusiker, hvori intervallønnen pr. 31. marts 2012 i løngruppe 1 er på: 255.579-373.538 og rådighedstillægget er på 19.700. De nævnte beløb kvoteres efter arbejdstidsbrøk.– Den overenskomstmæssige indplacering vil afhænge af den pågældendes uddannelsesmæssige baggrund. Se evt. nærmere om de relevante overenskomster på www.folkekirkenspersonale.dk.

En ansøger, som i forvejen er tjenestemandsansat har ret til at bevare sin tjenestemandsstatus ved direkte overgang til stillingen. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand, Karen-Marie la Cour på tlf. 20 73 06 24 eller mail:kmlac@trudsholm.com

Ansøgning med relevante bilag stiles til 8189@sogn.dk  – Ansøgningsfristen er den 9. juni 2016 kl.12.00. 
 

 Faktaboks

Vedr. Organist til Udbyneder-Kastbjerg Pastorat
 

Pastoratet er på to sogne med tre kirker:
Udbyneder Kirke (middelalder) ca. 180 pl.
Orgel: Bruno Christensen fra 2000. 2 man. + ped. 12 stemmer + 2 trans.
Kastbjerg Kirke (middelalder) ca. 80-100 pladser.
Orgel: Busch fra 1902. 1 man. 4 st.
Havndal Kirke (fra 1928, i Udbyneder Sogn) ca. 80-100 pladser.
Orgel: Starup 1965. 4 st. 1 man. + anhangsped.
Normalt kun 1 gudstjeneste på søn- og helligdage; enkelte hverdagstjenester. Ca. 73 gudstjenester om året + skole-/institutionsgudstjenester ca. 4 om året.
Ældrecenter m. månedlig gudstjeneste eller sangformiddag.
Kirkelige handlinger (begr., bis., bryllupper) ca. 23/ år. Inkl. enkelte handlinger på Krematoriekapel eller Sygehuskapel.
Konfirmandstue m. klaver (samt key board, der kan bruges i kirkerne.)
Studiekreds m. liturgisk aktivitetsgruppe, hvor organisten deltager.
Ca. 7 aftener /år.
Lille voksenkor (sop. alt), der medvirker til ca. 1 gudstj./måneden, samt på ældrecentret.
Musikarr. herunder koncerter og salmemaraton 3-5 /år.
Ca. 15 konfirmander. Organisten medvirker 4-5 gange/år.
6-8 juniorkonfirmander. 2 timer/ ugen i 6 måneder. Organisten medvirker 4 gange pr. sæson.

Menighedsrådet vil støtte oprettelse af børne- og ungdomskor, evt. i samarbejde med skolen.

 


 

 


Menighedsrådet har den 28. april 2016 besluttet, at Udbyneder Kirke fremover kun er åben, når graveren arbejder i kirken eller på kirkegården.
Besøgende uden for åbningstiden kan henvende sig på de telefonnumre, der står på informationstavlen.

 

Pr. 1 marts har menighedsrådet ansat Gitte Skøtt som graver ved Havndal Kirke.


Søndag den 28. februar spiller organist Karen Dusgaard Nielsen for sidste gang hos os.
Stillingen som organist ved vore kirke vil blive opslået.

 


 

Referat fra Menighedsmødet den 25. Oktober 2015 i Konfirmandstuen kan læses her.
 


 

Vigtig information vedrørende konfirmationsdatoer.

Menighedsrådet har besluttet, at
Konfirmationerne i 2017, 2018 og 2019
fortsat skal ligge på 1. søndag efter påske

og altså følge sognenes gamle skik.

 


 

 

Det årlige menighedsmøde 2014
blev afholdt i Konfirmandstuen søndag den 9. november
efter familiegudstjenesten med kirketeater i Udbyneder Kirke.


Læs Menighedsrådets høringssvar til Randers Kommune vedr. forslag til ny skolestruktur.
NB. Vedtages den nye skolestruktur, vil det betyde, at Havndal Skoles overbygning forsvinder.

 

Meddelelser fra Udbyneder-Kastbjerg Sognes Menighedsråd.
 

Læs om den nye sognestruktur, menighedsrådets brev og biskoppens afgørelse.
 


På grund af sygdom
har Ingerlis Andreassen, Havndal, pr. januar 2014 ønsket at udtræde af menighedsrådet.
Ingerlis Andreassen indtrådte som stedfortræder for nu afdøde Kai Oluf Nielsen.
Susanne Kjærgaard, Havndal, er indtrådt som stedfortræder for Ingerlis.


Menighedsrådet har besluttet, at der fremover atter skal anvendes levende lys på kirkens juletræer.
Graveren eller en anden udpeget person vil sidde brandvagt ved juletræerne.
Ligeledes har menighedsrådet besluttet, at adventskransen igen skal hænges op i loftet, så alle kan se den.
Gælder fra advent 2014.
 


Menighedsmøde i søndags den 17. november  2013 i Konfirmandstuen.

Menighedsmødet er en slags årlig generalforsamling, der giver sognenes beboere mulighed for at følge med i, hvad menighedsrådet har arbejdet med i det år, der er gået, og hvilke opgaver der ligger i fremtiden.

Vore sogne er stillet over for en fremtidig ny struktur som den kommende udfordring. Det er meldt klart ud fra Aarhus Stift, at de yderste sogne ikke vil få tildelt lige så mange præster som tidligere. Dvs. Råby-Sødring, Ø-Tørslev-Dalbyneder-Dalbyover og Udbyneder Kastbjerg, der nu er tre pastorater med hver sin præst, vil ved afgang af de nuværende præster kun få to nye præster. Der arbejdes med, hvordan den fremtidige struktur vil blive; det er ikke muligt at sige endnu.
Dette emne var oppe at vende på mødet.

Den fungerende formand Karen-Marie la Cour fik stor ros for sin kompetente indsats, både som fungerende formand, da Kaj Oluf Nielsen blev syg og døde her i sensommeren, og for sit engagement i det økonomiske udredningsarbejde i Randers Ndr. Provsti. Karen-Marie la Cour stillede også op til provstiudvalget og blev valgt med højeste stemmetal. Dette gav stor applaus i forsamlingen.

Kasserer Frode Sandager Rasmussen og regnskabsfører Lene Smidt fremlagde budget og regnskab. Desværre er der stort set kun midler til aflønning af de ansatte. Menighedsrådet har et ønske at om sætte nye aktiviteter i gang, men der er ikke midler til det.

Sognepræst Bodil Hindsholm Hansen fortalte om det kirkelige liv, der på grund af de snævre økonomiske rammer, kun kan fungere ved mange frivillige, der engagerer sig for deres kirker og deres sogne.

Trods det flotte solskinsvejr deltog ca. 30 personer i mødet, der fandt sted umiddelbart efter højmessen i Udbyneder Kirke. Efter mødet var der en lettere frokost og god hyggesnak.


Menighedsrådets formand, Kai Oluf Nielsen, er død onsdag den 28. august 2013 om morgenen.
Kai Oluf Nielsen blev valgt som formand ved konstitueringen efter menighedsrådsvalget.
Siden marts 2013 har han været sygemeldt. Vi glædede os netop til, at han skulle vende tilbage til sine funktioner som formand, da han blev indhentet af et tilbagefald i sin kræftsygdom.
Næstformand Karen-Marie la Cour har i Kai Oluf Nielsens fravær påtaget sig formandens opgaver.
Menighedsrådet udtrykker dyb medfølelse med Kai Oluf Nielsens familie.
Han vil blive savnet overalt, hvor han har haft sit virke.
Bisættelsen fandt sted den 4. september fra Udbyneder Kirke.
 
Nekrolog over Menighedsrådets afdøde formand Kai Oluf Nielsen 
En stor sorg ramte Udbyneder og Kastbjerg Sogne, da vi erfarede, at menighedsrådets formand Kai Oluf Nielsen var død den 28. august om morgenen. Kai Oluf havde været alvorligt syg af kræft, men var tilsyneladende kommet over den, og på opfordring indvilligede han i at stille op til menighedsrådet, da der var brug for hans indsigt og erfaring og rolige tilgang til arbejdet. Han blev valgt som formand, men nåede kun at virke i knap et halvt år, før sygdommen brød ud igen.
Kai Oluf var på flere måder aktiv i lokalområdet, dels naturligvis som lærer og som medlem af skolebestyrelsen, dels foreningssammenhæng. Han var aktiv i HAT, var med til at stifte KFUM-spejderne og virkede i mange år som redaktør af kirkebladet. Han stod nu over for at gå på efterløn og glædede sig til at få mere tid til sin familie, ikke mindst sit lille barnebarn. Den øgede frihed skulle også have givet overskud  til de områder, han brændte for, inden for kultur, natur og kirke. Kai Oluf Nielsen var højt respekteret, kendt for at være loyal og hjælpsom, en god kammerat og ven med en solidarisk og social indstilling.
Den sidste gang, vi i menighedsrådssammenhæng var sammen med Kai Oluf, var på dagen for Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling, hvor han som indsamlingsleder var synligt glad for det flotte indsamlingsresultat.
Kai Oluf Nielsen vil blive savnet i alle de sammenhænge, han har virket i, men det allerstørste tab er naturligvis det, familien står over for, hans hustru, Lisbeth, de tre døtre og deres familier.
I dyb medfølelse med hans familie vil vi ære menighedsrådsformand Kai Oluf Nielsens minde!
 
På menighedsrådets vegne
Bodil Hindsholm Hansen, sognepræst


Sommeren 2013: Endelig står det nye maskinhus klar til brug i Udbyneder.
Graverhuset på Udbyneder Kirkegård har desværre fra start været bygget for småt. Det skyldes placeringen på kirkegården, hvor de gamle gravsteder afgjorde, hvor stort huset kunne blive.
Det har hele tiden været upraktisk for graveren, som måtte flytte flere maskiner for at få de bagerste ting ud. Så graveren glæder sig over at have fået mere plads – og det gør menighedsrådet også.
                                                                                                                             BHH


Kirkeklokken i Kastbjerg
Der kimes fra vore kirker forud for alle højhelligdage.
Der har imidlertid i Kastbjerg været nogle problemer, siden klokkekimningen blev automatiseret.
Kimningen lød skarp, skinger og for kraftig.
Menighedsrådet har undersøgt sagen. Da klokkekimning forud for højtiderne er et ritual, må den ikke bare reduceres, så menighedsrådet har i et samarbejde med klokkefirmaet afholdt lydprøver, hvor maskinen, der aktiverer klokken, er blevet reguleret og indstillet, så den går med lavere hastighed og med mindre kraft, og klokken dermed har fået en mere rund lyd.
Det er vores opfattelse, at klokkens klang nu er sådan, at helligdagskimningen ikke vil give anledning til problemer fremover.
Kastbjerg Kirkes kirkeværge og sognepræst
 


Visnede hække på kirkegårdene
Som flere besøgende på vore kirkegårde har gjort opmærksom på, ser hækkene omkring gravstederne ikke godt ud. I nogle hække er enkelte hækplanter visnet, i andre ser hele partier triste og visne ud. Det skønnes, at hækkene har taget skade af den hårde og meget tørre vinter.
Da vores økonomi er noget anstrengt, kan vi ikke bare skifte hele afdelinger af hækkene ud, men menighedsrådet vil lægge en plan for, hvordan problemerne kan løses. De partier, der ikke er så hårdt angrebet, forsøges reddet ved, at der simpelthen vandes grundigt ved de stadig levende hækplanter, der så kan tage over for den visne plante. Andre steder kan det blive nødvendigt at plante nye planter.
   Kirkeværgerne