Mødereferat den 29.september 2016 kl.16 i Menighedshuset i Kastbjerg

Menighedsrådets møde torsdag den 29. september kl. 16 i Menighedshuset i Kastbjerg

Til stede: Karen-Marie La Cour, Berit Sørensen, Bodil Hindsholm Hansen, Kirsten Fuglsang Damgård, Frode Rasmussen, Susanne Kjærgaard og Lise Rohde

Forud for det ordinære møde, fik vi som meddelt, besøg af provst Ingelise Strandgaard, der dels skulle hilse på, og dernæst besigtige Kastbjerg kirke, før renoveringen påbegyndes. 
1. Meddelelser fra formanden
- Det var en fin studietur
- d. 6.10. Arbejdstilsynet på besøg
- Revisionsprotokollatet for årsregnskabet 2015 har været forelagt Menighedsrådet 29.9. 2016.
- Vi har fået forhåndsgodkendelse til etape 2 af projektet til renovering af Kastbjerg Kirke.
- Vi har fået forhåndsgodkendelse til udarbejdelse af et projekt til etablering af automatisk dørlås til Udbyneder Kirke.
- Begge projekter er forelagt arkitekten.
- Der er møde 6.10. i Sankt Clemens Kirke til forberedelse af Reformationsfejringen.
2. Meddelelser fra sognepræsten
- Det var vellykkede Høstgudstjenester. 
- Børneattester er indhentet på samtlige medarbejdere, der skal arbejde med børn.
- Sognepræsten holder ferie fra d. 10. til d. 20. oktober
- Sognepræsten er meldt til et kursus om bibelsk sjælesorg 30. januar til 3. februar 2017
3. Meddelelser fra kassereren 
-Loftet i Præstegårdens gang er delvist faldet ned, det skal repareres.
- Kalkning er bestilt til Kastbjerg Kirke i foråret 2017 
-Kvartalsrapport for 3. kvartal 2016 er forelagt og godkendt.
- Budget for 2017 er forelagt og godkendt: Udbyneder-Kastbjerg Sognes Menighedsråd CVR-nr. 34685681, Budget 2017, Endelig budget afleveret d. 29-09-2016 13.56
4. Nyt fra kirkeværger og kontaktperson
- Kortene til Brugsen er personlige
- Blomster på de Ukendtes gravsted i plænen bliver flyttet, når det bliver slået græs. På provstesynet blev det bestemt, at der bliver indrettet et sted til disse blomster.
- Drøftelse af lapidariernes sten. Der er nogle sten, der er bevaringsværdige, andre er ikke. Der vil blive annonceret i lokalavisen forud for fjernelsen af de tiloversblevne sten.
- MUS-samtaler d. 25. oktober hos graverne.
5. Nyt fra udvalgene
-intet
6. Strukturen, hvor langt er vi?
Vi venter på Randers Kommunes udspil.

7. Borebillerne i Kastbjerg kirke
- Der skal sprøjtes. Behandlingsgaranti på 10 år. Behandling sættes i værk.
8. Dato for næste møde
- tirsdag d. 25. oktober kl. 16.00 i Menighedshuset i Kastbjerg. 
- Konstituerende møde i det nye menighedsråd d. 21. november kl. 19.00 i Konfirmandstuen, Udbyneder. Derefter spisning sammen med det fratrædende menighedsråd
9. Evt.
Graverne gør opmærksom på, at ændringen i tillæg har en betydning for kimning og flaghejsning.