Arkiv - ny sognestruktur


2017
Den nye sognestruktur træder i kraft den 1. oktober

Fra den dato har sognepræst Bodil Hindsholm Hansen ønsket at forlade sit embede med pension.
Dermed vil Udbyneder-Kastbjerg Pastorat og de andre pastorater i området ophøre med at fungere som selvstændige pastorater. I stedet indgår de i Ommersyssel Pastorat.

 

2014
Menighedsrådet indkalder til åben drøftelse om den nye sognestruktur
under overskriften

Ny sognestruktur: storpastorat eller bare samarbejde?


Sognene i den østlige del af Randers Nordre Provsti kan forvente nye strukturer i fremtiden.
Udbyneder og Kastbjerg Menighedsråd har drøftet, hvordan vi ønsker den fremtidige struktur skal forme sig, og provst Frisman har indkaldt til flere møder for menighedsrådene i ”det gamle Nørhald” og vore sogne. Nu er menighedsrådet blevet bedt om at sende et skriftligt svar til provsten, derfor vil menighedsrådet gerne indbyde sognenes beboere til information om menighedsrådets holdning og en åben drøftelse af emnet.

Mødet vil finde sted onsdag den 19. februar kl. 19.30 i forlængelse af et ordinært menighedsrådsmøde i Graverhuset ved Kastbjerg Kirke (adresse: Ved Kirken 3, 8970 Havndal).

Baggrunden er et ønske fra biskop Kjeld Holm, Århus Stift, om at flytte præstestillinger til Randers by. Opgaven er bunden: der skal spares 1½ præstestilling i den nord-østlige del af provstiet, dels ved naturlig afgang (pensionering), dels ved forflyttelse. Menighedsrådets opgave er nu at nå frem til en model, der bevarer og gerne styrker det kirkelige liv i samarbejde med de omkringliggende sogne.
Menighedsrådet håber på godt fremmøde til mødet i Graverhuset og en god og positiv drøftelse af mulighederne

 


Her følger menighedsrådsformand Karen-Marie la Cours skriftlige svar til
Randers Nordre Provsti og biskop Kjeld Holm:

 

Strukturændringer i Randers Nordre Provsti.
Anbefalinger til Århus Stift, på baggrund af diskussioner dels i menighedsrådet i tidsrummet september 2013 – februar 2014, dels i forbindelse med et menighedsmøde den 19.2.2014 i Kastbjergs menighedshus.

Vi ønsker udvikling, ikke afvikling.

Med udgangspunkt i de to møder henholdsvis 31.10.2013 og 14.1.2014, som følge af Biskop Kjeld Holms udmelding om omrokering af præsteembeder i Randers Nordre Provsti, vil Menighedsrådet for Udbyneder - Kastbjerg sogne fremkomme med følgende:
Vi skal udvikle ikke afvikle. Kirkerne skal holdes åbne og i brug mere end 1 gang pr. måned, og ikke blive lejlighedskirker. Som menighedsrådsmedlem Lise Rohde så præcist udtrykte sig ved mødet i oktober: Landsbybefolkningen lider i forvejen under indskrænkninger i busdrift, skoler og institutioner. Befolkningen vil føle sig svigtet i kirkelig henseende. Der kommer færre juniorkonfirmander, færre konfirmander, mindre menighed. Kirken skal være hvor folk lever. Hvordan skal vi være kirke i landsognene? Konfirmand- og minikonfirmandundervisningen skal fortsat foregå i konfirmandstuen i sognet.
At sidde i et menighedsråd i 2014 kræver fortsat en stor frivillig indsats. De kirkelige myndigheder bør påskønne det frivillige arbejde, og ikke slide på det, ved at stille menighedsrådene overfor stillingtagen til store strukturomlægninger. Vi kan frygte for, at interessen for menighedsrådets arbejde og andet frivilligt kirkeligt arbejdet vil dale.
I 2013 blev der i Randers Nordre Provsti igangsat en økonomisk strukturudredning, med både baggrundsgruppe og styregruppe (alt sammen på frivillig basis) med anbefalinger til Provstiudvalget, hvor der kan ændres, skæres, laves omstruktureringer osv. Dette arbejde forventes færdiggjort i slutningen af dette år. Konklusionen bør foreligge, før der sker yderligere ændringer, også selvom det er på ”præstesiden”. Først da kan der laves en gennemtænkt strukturændring for hele det samlede Randers Nordre Provsti. Dette arbejde må betragtes som noget værdifuldt, i bestræbelserne for sognenes fortsatte eksistens, som værende bæredygtige.
Det nuværende kirkelige samarbejde mellem Udbyneder-Kastbjerg sogne og Øster-Tørslev, Dalbyneder og Dalbyover sogne er i god gænge og vil kunne udbygges med permanent samarbejde mellem de to sognepræster i form af fælles gudstjenesteplan, i forbindelse med afvikling af ferier, fridage og kurser. Gudstjenesterne skal fordeles jævnt, således at der fortsat vil blive afholdt gudstjeneste i hver af pastoratets kirker hver 3. Uge. Ligeledes kan vi lave fælles kulturelle og sociale arrangementer.
Udbyneder-Kastbjerg sognes menighedsråd er af den opfattelse, at bopælspligten skal opretholdes. Præsten skal bo og arbejde, der hvor menigheden og kirken er.
På menighedsrådets vegne
Karen-Marie la Cour
formand
den 21. 2. 2014


Menighedsrådet har i anledning af biskoppens endelige beslutning vedr. ny struktur i Randers Ndr. Provsti svaret biskop Kjeld Holm således:
 

Biskop Kjeld Holm,

Efter en diskussion i Menighedsrådet, af biskoppens afgørelse om en sammenlægning til et storpastorat, fremsendes hermed essensen af denne diskussion.

Vi er bekymrede for det store arbejdspres, der kommer til at ligge på præsterne. Herunder præsternes lange arbejdsdage, med deraf følgende nedslidning.

De mange skæve gudstjenestetidspunkter, der uvægerligt vil blive almindeligt, er ufordelagtige for menighederne.

Vi er tillige bekymrede for, at de mange gode kirkelige traditioner, som vi har opbygget i vore menigheder, risikerer at gå tabt, som følge af det øgede arbejdspres på præsterne.

Hvis pastoratet bliver så stort, at to præster skal dække otte kirker året rundt, incl. helligdage, ferie-fridage, kirkelige handlinger, kirkelig undervisning, sogneaktiviteter og opsøgende diakonalt arbejde, så kan vi ikke klare det uden yderligere ressourcer, i form af ekstra lønmidler.

På vegne af Menighedsrådet for Udbyneder-Kastbjerg Sogne Karen-Marie la Cour, Formand

Marts 2014
 


Biskop Kjeld Holms beslutning vedr. ny struktur for Randers Ndr. Provsti:

Forslag om strukturændringer
Jeg har nu modtaget menighedsrådenes og tillidsrepræsentantens og arbejdsmiljørepræsentantens
anbefalinger og bemærkninger omkring eventuelle strukturændringer i Randers Nordre Provsti.
Jeg vil gerne takke for de gode og konstruktive indlæg. Desværre er der ikke mulighed for at alle
ønsker imødekommes og især må jeg meddele, at såvel Råby-Sødring som Gjerlev-Enslev menighedsråds
ønske om at blive tilknyttet Rander by ikke kan opfyldes, da der p.t. ikke vil være behov
for en sådan tilknytning.
Jeg har drøftet jeres indlæg med provst Klaus Frisman og på baggrund af denne drøftelse har jeg til
hensigt at foretage følgende strukturændringer:

Storpastorat bestående af Udbyneder-Kastbjerg, Øster Tørslev-Dalbyneder-Dalbyover og
Råby-Sødring pastorater, således at man i forbindelse med første stillingsledighed i et af de nuværende
3 pastoratet danner et storpastorat bestående af de 7 sogne, der betjenes af 2 sognepræster, der
begge vil have en forpligtelse til at bo i tjenestebolig.
Jeg vil ikke på nuværende tidspunkt træffe beslutning om, hvor de to præster skal bo.
Storpastorat bestående af Gjerlev-Enslev og Hald-Kærby pastorater, således at man i forbindelse
med stillingsledighed i en af de to nuværende præstestillinger danner et storpastorat bestående
af de 4 sogne. Pastoratet skal betjenes af 1 sognepræst, som vil have en forpligtelse til at bo i tjenestebolig.
Jeg vil ikke på nuværende tidspunkt træffe beslutning om, hvor præsten skal bo.

Sct. Mortens Pastorat
I forbindelse med dannelsen af ovennævnte storpastorat flyttes den ½ præstestilling i Hald-Kærby
Pastorat til Sct. Mortens Pastorat, således at stillingen vil blive en kombinationsstilling mellem Sct.
Mortens Pastorat og Kirkens Korshær.
Dronningborg-Gimming Pastorat
Når stillingen i Hald-Kærby Pastorat frigives til Sct. Mortens Pastorat vil den nuværende stilling i
Dronningborg-Gimming og Sct. Mortens pastorater ændres således at den vil være en kombinationsstilling
mellem Dronningborg-Gimming Pastorat og med en forpligtelse i Rander Nordre Provsti.
Det betyder så, at den nuværende ledige stilling i Dronningborg-Gimming og Sct. Mortens pastorater
indtil videre skal bevares i sin nuværende form og den vil således blive opslået til besættelse
snarest muligt.
Denne model for strukturændringer vil medføre en reduktion af 1 præstestilling og nedlæggelse af 2
præsteboliger, men vil sikre en fortsat rimelig gejstlig betjening af de berørte sogne.
Jeg havde gerne iværksat de nævnte ændringer allerede nu, men har valgt jævnfør ovenstående, og
da høringssvarene ikke var udtryk for den nødvendige aktuelle enighed at knytte de nødvendige
ændringer sammen med stillingsledighed. Det ændrer dog ikke ved det nødvendige forhold, at der
indenfor et relativt kortere åremål skal foretages disse strukturændringer.
Såfremt mine planer giver anledning til nye bemærkninger i forhold til det tidligere fremsendte kan
de indsendes til mig snarest muligt.
Med venlig hilsen
Kjeld Holm
Kopi sendt til: Provst Klaus Frisman